Search
English
All Categories
    Menu Close

    ชุด PPE

    PPE ย่อมาจาก Personal protective equipment หรือแปลว่า “อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล” เป็นอุปกรณ์ที่มีไว้ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่เป็นปราการด่านสุดท้าย มีตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย หมวก แว่นตา หน้ากาก ถุงมือ และอุปกรณ์สวมใส่อื่นๆ ที่ออกแบบมาเพื่อผู้สวมใส่ยังปลอดภัยในขณะทำงาน หรือต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น ป้องกันการบาดเจ็บทางร่างกาย ป้องกันความร้อน ป้องกันเคมี หรือว่าป้องกันแบคทีเรีย หรือละอองต่างๆ ที่อยู่ในอากาศเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ที่มีความเสี่ยง

    ชุด PPE หรือ ชุดป้องกันสารเคมี (Body Protection) ใช้สำหรับป้องกันส่วนต่างๆของร่างกาย กรณีเข้าไปปฏิบัติงานเขตพื้นที่ที่เป็นกรดมีการสวมใส่โดยแบ่งระดับของความรุนแรงของสารเคมีแลเป็นไปตาม ข้อกำหนดของสำนักบริหารการป้องสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสหรัฐอเมริกาโดยมีรับความรุนแรงตั้งแต่ระดับ A B C และ D